جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 100,099 50.24 505,583 58.1 495,726 59.24 505,515 58.12
اوراق مشارکت 74,324 37.31 172,842 19.86 165,262 19.75 166,087 19.1
سپرده بانکی 28,311 14.21 168,101 19.32 153,704 18.37 180,445 20.75
وجه نقد 138 0.07 13 0 14 0 1 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -3,646 -1.83 23,713 2.72 22,137 2.65 17,737 2.04
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 52,302 26.25 204,821 23.54 194,013 23.18 191,973 22.07