بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 69,736 47.4 291,271 47.83 342,157 48.47 327,484 48.51
اوراق مشارکت 65,399 44.45 232,194 38.13 179,957 25.49 167,439 24.8
سپرده بانکی 17,893 12.16 78,519 12.89 173,695 24.6 162,611 24.09
وجه نقد 149 0.1 12 0 10 0 1 0
سایر دارایی ها -6,064 -4.12 6,997 1.15 10,130 1.43 17,496 2.59
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 40,302 27.4 147,603 24.24 161,708 22.91 158,532 23.49