جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 151,312 51.76 1,069,652 52.48 1,585,942 47.32 1,605,554 51.3
اوراق مشارکت 88,683 30.34 399,762 19.61 707,025 21.1 919,980 29.39
سپرده بانکی 53,786 18.4 544,707 26.72 1,021,694 30.49 596,366 19.05
وجه نقد 130 0.04 38 0 71 0 1 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -1,589 -0.54 24,065 1.18 36,695 1.09 7,977 0.25
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 70,366 24.07 451,236 22.14 774,527 23.11 783,972 25.05