بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 77,336 48.29 361,953 53.01 397,832 59.25 379,408 55.39
اوراق مشارکت 68,048 42.49 178,043 26.08 174,799 26.03 172,856 25.24
سپرده بانکی 20,061 12.53 127,068 18.61 75,709 11.27 99,552 14.53
وجه نقد 146 0.09 11 0 10 0 1 0
سایر دارایی ها -5,427 -3.39 15,703 2.3 23,148 3.45 33,111 4.83
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 43,343 27.06 162,207 23.76 167,398 24.93 175,213 25.58