بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 86,060 48.91 408,662 55.49 445,015 54.47 510,346 58.65
اوراق مشارکت 70,967 40.33 178,737 24.27 180,588 22.1 183,093 21.04
سپرده بانکی 23,376 13.28 123,414 16.76 164,595 20.15 152,702 17.55
وجه نقد 142 0.08 8 0 13 0 1 0
سایر دارایی ها -4,587 -2.61 25,696 3.49 26,783 3.28 24,041 2.76
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 47,052 26.74 180,059 24.45 195,962 23.99 212,464 24.42