مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1398/08/22
تاییدیه صورتجلسه مجمع صندوق مورخ1398/08/11 1398/08/22
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ1398/08/11 1398/08/22
آگهی روزنامه تمدید فعالیت صندوق 1398/08/01
تاییدیه تغییر مدیر سرمایه گذاری 1398/07/23
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/07/03 1398/07/21
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/07/03 1398/07/17
تمدید دوره فعالیت صندوق 1398/06/24
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق 1398/05/15
آگهی مجمع 1398/03/18 1398/04/05
تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ 1398/03/18 1398/03/28
صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ 1398/03/18 1398/03/28
آگهی مجمع 1398/02/07 1398/02/23
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/02/07 1398/02/21
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/02/07 1398/02/21
آگهی مجمع 1397/11/28 1397/12/20
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397/11/28 1397/12/13
صورتجلسه صندوق مورخ 1397/11/28 1397/12/13
آگهی تغییرنام صندوق درروزنامه کثیرالانشتار 1397/10/04
آگهی تغیرات به استناد مجمع صورتجلسه تغییر نام 1397/09/18
تاییدیه سازمان ( صورتجلسه تغییر نام صندوق ) 1397/09/18
صورتجلسه تغییر نام صندوق 1397/09/18
آگهی مجمع سالیانه صندوق 1397/05/10
صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ 1397/04/10 1397/04/31
تاییدیه سازمان صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ 1397/04/10 1397/04/31
آگهی اضافه نمودن کارمزد ثبت و نظارت سازمان 1397/02/10
صورتجلسه اضافه نمودن کارمزد ثبت و نظارت سازمان 1397/02/08
آگهی تغیرات به استناد مجمع 1397/01/08
آگهی تغیرات به استناد مجمع 1397/01/08
آگهی تغیرات به استناد مجمع مورخ 96/09/25 1396/11/14
صورتجلسه سازمان صورتجلسه کارمزد مدیر 1396/10/30
تاییدیه سازمان صورتجلسه کارمزد مدیر 1396/10/30
صورتجلسه اضافه نمودن یک بند به اساسنامه 1396/10/30
تاییدیه سازمان صورتجلسه اضافه نمودن یک بند به اساسنامه 1396/10/30
صورتجلسه تغییر مدیر ثبت 1396/10/30
تاییدیه سازمان صورتجلسه تغییر مدیر ثبت 1396/10/30
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه آرمان شهر مورخ 1396/06/01 1396/07/18
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/06/01 و تاییدیه سازمان 1396/07/01
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری آرمان شهر به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 1396/06/01
تایید سازمان برای جایگزینی مدیران سرمایه گذاری 1396/05/08
صورتجلسه مجمع تاریخ 1396/03/20 و تاییدیه سازمان 1396/05/08
تایید سازمان جهت صورتجلسه مجمع (تغییر متولی و حسابرس) 1396/05/03
صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق و تغییر ضامن نقدشوندگی 1396/03/16
تاییدیه سازمان برای تمدید فعالیت صندوق و تغییر ضامن نقدشوندگی 1396/03/16
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان شهر مورخ 1395/09/16 1396/02/25
آگهی روزنامه تمدید فعالیت صندوق 1396/02/24
صورت مالی سال مالی منتهی به 30اسفندماه سال 1395 1396/02/03
تمدید دوره فعالیت صندوق 1396/01/26
اصلاح موضوع فعالیت صندوق آرمانشهر 1395/08/15
مجمع سالانه صندوق 1395/05/18
تغییر کارمزد مدیر صندوق 1394/12/05
تغییر مدیر سرمایه گذاری 1394/07/07
صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق 1394/04/15
کاهش نرخ کارمزد ضامن نقدشوندگی 1394/04/13
صورت جلسه مجمع بابت تغییر سقف هزینه حسابرس و هزینه نرم افزار 1393/09/03
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری آرمان شهر منتهی به 29اسفند 1392 1393/08/21
صورتجلسه مجمع موسس 1392/09/13
مجوز سازمان درخصوص اعمال تغییرات امیدنامه 1392/09/10
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان شهر در خصوص تغییر امیدنامه 1392/09/10