صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980830 1398/09/10
گزارش حسابرسی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1398(حسابرسی شده) 1398/08/21
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980730 1398/08/08
صورت های مالی و گزارش عملکرد میانی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1398(حسابرسی نشده) 1398/07/30
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980631 1398/07/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980531 1398/06/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980431 1398/05/09
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه 97 حسابرسی شده(اصلاحی) 1398/05/01
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31خرداد ماه 98 1398/04/31
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980331 1398/04/09
گزارش پرتفوی یک ماهه صندوق منتهی به1398/02/31 1398/03/09
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه 97 حسابرسی شده 1398/02/28
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه 97 حسابرسی شده 1398/02/28
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29 1398/02/08
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29 ( حسابرسی نشده ) 1398/02/08
گزارش پرتفوی یک ماهه صندوق مختلط گوهرنفیس تمدن منتهی به1398/01/31 1398/02/08
گزارش افشای پرتفوی صندوق 971229 1398/01/18
گزارش پرتفوی یک ماهه صندوق مختلط گوهرنفیس تمدن منتهی به1397/11/30 1397/12/09
گزارش افشای پرتفوی صندوق 971030 1397/11/10
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 30 آذر ماه 97 1397/10/26
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 30 آذر ماه 97 1397/10/26
گزارش افشای پرتفوی صندوق 970930 1397/10/08
گزارش پرتفوی یک ماهه صندوق آرمانشهر منتهی به 1397/08/30 1397/09/07
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 31 شهریور ماه 97 حسابرسی شده 1397/08/15
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31 شهریور ماه 97 حسابرسی شده 1397/08/15
گزارش افشای پرتفوی صندوق 1397/08/09
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 31 شهریور ماه 97 1397/07/29
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31 شهریور ماه 97 1397/07/29
گزارش افشای پرتفوی صندوق 1397/07/09
گزارش افشای پرتفوی صندوق 1397/06/07
گزارش افشای پرتفوی صندوق 1397/05/09
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31 خرداد ماه 97 1397/04/31
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 31 خرداد ماه 97 1397/04/31
صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 961229 صندوق مشترک ارمان شهر( اصلاحی ) 1397/04/13
گزارش افشاي پرتفوي صندوق 1397/04/11
گزارش افشاي پرتفوي صندوق 1397/04/09
صورتهای مالی دوره مالی سالانه حسابرسی شده 1397/02/29
گزارش عملکرد دوره مالی سالانه حسابرسی شده 1397/02/29
صورتهای مالی دوره مالی میانی 6 ماهه حسابرسی شده 1397/02/22
گزارش افشاي پرتفوي صندوق 1397/02/22
گزارش افشاي پرتفوي صندوق 1397/02/22
گزارش افشاي پرتفوي صندوق 1397/02/22
گزارش افشاي پرتفوي صندوق 1397/02/10
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 29 اسفند 96 1397/02/05
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 29 اسفند 96 1397/02/05
صورت مالی نه ماهه منتهی به1396/09/30 (حسابرسی نشده) 1396/10/27
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
اطلاعات کلی صندوق 1396/10/27
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده) - اصلاحی 1396/10/27
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 - اصلاحی 1396/10/27
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
گزارش پرتفوی صندوق آرمان شهر 1396/10/10
صورت های مالی میانی شش ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/08/20
گزارش عملکرد دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/08/20
صورت مالی و گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 13960331 صندوق آرمان شهر(حسابرسی نشده) 1396/05/01
صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395 (حسابرسی شده) 1396/03/02
گزارش عملکردسال مالی منتهی به 30اسفندماه1395 1396/02/03
صورت مالی سال مالی منتهی به 30 اسفندماه1395(حسابرسی نشده) 1396/02/03
صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره 6 ماهه منتهی به 31شهریور95 (حسابرسی شده) 1395/09/04
صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره 6ماه منتهی به 31 شهریور95 (حسابرسی نشده) 1395/07/29
صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1395 (حسابرسی نشده) 1395/04/29
صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 (حسابرسی شده) 1395/03/11
صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 (حسابرسی نشده) 1395/02/06
صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1394(حسابرسی نشده) 1394/10/29
صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1394(حسابرسی شده) 1394/09/30
صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1394(حسابرسی نشده) 1394/07/22
گزارش عملکرد و صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1394 1394/04/25
گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393(حسابرسی نشده) 1394/01/25
صورتهای مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1393(حسابرسی نشده) 1394/01/25
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1393(حسابرسی نشده) 1393/10/03
گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1393(حسابرسی نشده) 1393/10/03
گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31شهریور ماه 1393(حسابرسی شده) 1393/09/01
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1393(حسابرسی شده) 1393/09/01
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1393(حسابرسی نشده) 1393/07/27
گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31شهریور ماه 1393 1393/07/27
صورت های مالی حسابرسی نشده دوره ی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1393 1393/04/18
گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1393 1393/04/18