هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری مختلط گوهر نفیس تمدن به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل 0.5 درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 2 درصد از ارزش متوسط روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعلاوه ٠.2 درصد(0.002) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2%درصدسود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب سرمایه گذاری در آنها به علاوه 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
4 کارمزد متولی سالانه 0.1 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل 100 میلیون ریال و حداکثر 230 میلیون ریال است
5 كارمزد ضامن نقدشوندگي سالانه 0.5 درصد ازارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 100 میلیون ریال
6 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ٠.٣ درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
9 هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: 1. 312،500،000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 2. 6،000 ریال بابت هر مشتری فعال ( دارای واحدسرمایه گذاری) در هر سال 3. 1000 ریال بابت هر صدور یا ابطال 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها(ارزش دارایی ها به میلیارد ریال) از صفر تا30,000 میلیارد ریال با ضریب 0.00005 از 30,000 میلیارد ریال تا 50,000 میلیارد ریال با ضریب0.00003. بالای 50,000 میلیارد ریال با ضریب 0.000001"
10 کارمزد ثبت و نظارت سازمان سالانه 0.00005 سقف تعداد واحد های سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنا و حد اکثر 5000 میلیون ریال

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ 0 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ 0 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب ) بخش متغیر : ندارد مدیر