اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/29
کل خالص ارزش دارائی ها 818,939,676,370 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 4,922,577 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 4,922,577 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 4,966,774 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 166,364

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/07/29

مدیر صندوق:

تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص)

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص)

مدیر ثبت:

تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

يحيي پرواني، احمد كوچكي، عظيم ثابت

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار