اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/08
کل خالص ارزش دارائی ها 1,144,110,883,864 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 7,149,709 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 7,149,709 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 7,209,322 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 160,022

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/07/29

مدیر صندوق:

تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص)

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص)

مدیر ثبت:

تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

يحيي پرواني، احمد كوچكي، عاطفه هاشمي

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار